Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O fundacji

 

Nazwa fundacji ANIMUS pochodzi z łac. i oznacza: duch, umysł, zamysł, duch ożywiony, dusza, usposobienie, odwaga.

Fundacja ANIMUS powstała 15 lipca 2008 r. i podjęła współpracę z Ogniskiem Wychowawczym im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty. Chcemy wspierać młodzież zdolną, rozwijać jej pasje i zainteresowania. Pomóc nam może w realizacji celów Twoja dobroć wyrażona w bezcennej pomocy, zainteresowaniu losem młodych ludzi. W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt. Za okazane SERCE dziękujemy.

Mottem fundacji jest: Dzięki miłości i dobroci można pokonać wszystkie bariery.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele fundacji to:

 1. Pomoc społeczna, w tym:
  1. opiekuńczo – wychowawcza;
  2. adopcyjno – opiekuńcza;
  3. rodzinom zastępczym;
  4. specjalistyczne poradnictwo, również rodzinne dla dzieci oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie ich szans.
 2. Pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy ukończyli 18 lat w usamodzielnieniu się oraz uzyskaniu zatrudnienia.
 3. Działalność charytatywn
 4. Edukacja, oświata i wychowanie
 5. Promocja i organizacja wolontariatu
 6. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z domów dziecka, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych wychowawczo i fizycznie, pozbawionych opieki rodzicielskiej, dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych, w tym:
  1. placówek specjalistycznego poradnictwa;
  2. placówek interwencyjno–socjalizacyjnych;
  3. ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej;
  4. ośrodków adopcyjno – opiekuńczych;
  5. ośrodków opiekuńczo – wychowawczych;
  6. pogotowia rodzinnego;
  7. rodzinnych domów dziecka oraz pomoc świadczoną ośrodkom o podobnym profilu.
 2. Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej dzieci oraz poszukiwania rodzin zastępczych.
 3. Działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzin przysposabiających, zastępczych oraz placówek rodzinnych - promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, w tym prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
 4. Prowadzenie rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub innych ośrodków opiekuńczych i jednostek specjalistycznego poradnictwa.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
 6. Organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz innych placówek i ośrodków.
 7. Zapewnienie pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej osobom i instytucjom prowadzącym działalność w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży zwłaszcza rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowawczym.
 8. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz psychologiczno–pedagogicznej dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dzieciom zagrożonym jej utratą oraz młodzieży, która ukończyła 18 lat.
 9. Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży, w tym zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i lekarstw dla ratowania ich zdrowia i życia.
 10. Finansowanie i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, finansowanie edukacji oraz przyznawanie stypendiów i nagród.
 11. Budowę lub remontowanie budynków z przeznaczeniem ich na mieszkania chronione dla młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych lub rodzin zastępczych.
 12. Współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prawa.
 13. Prowadzenie działalności badawczej mającej na celu diagnozowanie potrzeb dzieci, młodzieży, rodzin oraz placówek, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz rozpowszechnianie tak uzyskanych informacji.
 14. Organizowanie i wspieranie imprez jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne etc., z których dochód przeznacza się na cele określone w § 8.
 15. Wspieranie lub organizowanie inicjatyw na polu kultury, edukacji, sportu, turystyki i krajoznawstwa, których celem będzie aktywizacja dzieci, młodzieży i innych osób, o których mowa w § 8.
 16. Promowanie idei wolontariatu.
 17. Organizowanie wolontariatu pracowniczego, studenckiego oraz w ośrodkach pomocy społecznej.
 18. Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, odczytów i seminariów.
 19. Prowadzenie nieodpłatnych kursów w celu uzyskania zawodu i kwalifikacji.
 20. Pomoc w uzyskaniu pracy oraz organizowanie pracy dla młodzieży przebywającej w placówkach oraz po ich opuszczeniu.
 21. Działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijaniu kontaktów dzieci i młodzieży oraz współpracy między społeczeństwami.
 22. Prowadzenie podczas integracyjnego wypoczynku letniego i zimowego programów profilaktycznych i terapeutycznych, mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani, przemocy i innym uzależnieniom.
 23. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, filmowej i informacyjnej.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Organami fundacji jest Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji.

 

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP przy współpracy z IWOP.

____________________

DARCZYŃCY

_____________________